Wat ass d'REEL?

Réunion Européenne des Étudiants Luxembourgeois

Zënter der éischter Editioun 1984 zu Karlsruhe huet sech d'REEL, d'Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois, zu engem wichtegen Event am Kalenner vun de lëtzebuerger Studenten entwéckelt. D'REEL gëtt all Joers an enger anerer Studentestad ausgedroen a vum jeeweilegen REEL's Comité organiséiert. Eng Ronn 120 ausgewielte Participanten, déi hir Studien op enger Universitéit maachen, treffen sech wärend 4 Deeg fir sech iwwer di ënnerschiddlechst Thematiken auszetauschen, déi besonnesch Si als Studente betreffen. Nieft dem politeschen Volet, kennt den kulturellen Aspekt esou wei den Austausch mat de Vertrieder vun de Partner Entreprisen net ze kuerz. Zesummen mat der ACEL, der Association des Cercles d'Etudiants Luxembourgeois, gëtt de politeschen Volet vun der REEL opgestallt. Duerch den Austausch mat Vertrieder vun der Politik wei vun der lëtzebuerger Ekonomie, ënnert der Forme vun enger Table-ronden an uschléissenden Diskussiounen, konnten an de leschte Joren ënnert anerem e gratis ëffentlechen Transport fir d'Studenten esou wéi eng Reforme vum Stage Gesetz erreecht ginn. Nieft dem politesche Volet kënnt de kulturellen Aspekt duerch verschidde Visitten esou wei den Austausch mat de Vertrieder vun de Partner Entreprisen op enger Job-Foire net ze kuerz.

REEL 2021

Déi 36t Editioun vun der REEL fënnt dëst Joer vum 7. bis de 10. Oktober zu München, ënnert dem Thema ‚Mam Studium fäerdeg, an elo? Lëtzebuerg oder d’Welt?‘ statt. Wärend der REEL zu Münche wäerten d‘Studenten zesumme mat de politeschen an ekonomeschen Acteure probéieren an engem konstruktiven Dialog méiglech Äntwerten zu dësem Thema ze fannen. Ausserdeem kréien se d’Méiglechkeet gebueden, Kontakt mat lëtzebuergesche Firmen ze knëppen an d’Stad München ze entdecken.