REEL-Lidd

WORK IN PROGRESS – TO BE ANNOUNCED

D'Lidd ass nach net fäerdeg komponéiert
Dofir musst dir nach e bësse waarden.
Mee wann dir gitt op Innsbruck geféiert
Dann ginn dat ganz musekalesch Faarten!